Cenrādis

No pacientu iemaksas atbrīvotās pacientu kategorijas

 Ministru kabineta 17.12.2013. noteikumi Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 

Iedzīvotāju kategorijas, kuras ir atbrīvotas no pacienta iemaksas:

 1. bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 2. grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
 3. politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalīb­nie­ki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
 4. tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuber­kulozes noteikšanai;
 5. psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 6. pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 7. personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Noteikumu Nr.1529  6.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
 8. personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatlie­kamās medicīniskās palīdzības brigādes;
 9. personas, kas ir sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrētu valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klienti, vai personas, kuru uzturēšanos citu sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēto sociālo pakalpojumu sniedzēju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās apmaksā valsts vai pašvaldība, ārstniecības iestādē, uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
 10. visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklē­jumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 11. visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 12. pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos
 13. orgānu donori;
 14. personas, kuras saņem paliatīvo un veselības aprūpi mājās;
 15. I grupas invalīdi;
 16. trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 17. neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 18. patvēruma meklētāji;
 19. ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasniegušas 569,15 EUR un pacients ir saņēmis atbrīvojumu Nacionālajā veselības dienesta teritoriālajās nodaļās;
 20. kopējais pacienta iemaksas apmērs par katru stacionēšanas reizi vienā slimnīcā nedrīkst pārsniegt 355,72 EUR.