Publiskojamā informācija


 

Likumā noteiktā publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Informāciju saturošs dokuments
Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi

SIA "Ludzas medicīnas centrs" statūti

SIA "Ludzas medicīnas centrs" vidēja termiņa attīstības stratēģija 2017. - 2020. gadam

SIA "Ludzas medicīnas centrs" pretkorupcijas pasākumu plāns 2018.-2020.gadam

SIA "Ludzas medicīnas centrs" Ētikas kodekss

SIA "Ludzas medicīnas centrs" Ētikas komisijas nolikums

SIA "Ludzas medicīnas centrs" valdes reglaments

SIA "Ludzas medicīnas centrs" iekšējās kārtības noteikumi stacionārās daļas pacientiem un apmeklētājiem

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2017. gadā;

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2018. gadā;

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā  1x gadā

Veiktās iemaksas 2014. gadā

Veiktās iemaksas 2015. gadā

Veiktās iemaksas 2016. gadā

Veiktās iemaksas 2017. gadā

Veiktās iemaksas 2018. gadā

Veiktās iemaksas 2019. gadā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1x gadā

2014. gada pārskats par līdzekļu izlietojumu

2015. gada pārskats par līdzekļu izlietojumu

2016. gada pārskats par līdzekļu izlietojumu

2017. gada pārskats par līdzekļu izlietojumu

2018. gada pārskats par līdzekļu izlietojumu

2019. gada pārskats par līdzekļu izlietojumu

Atalgojuma politikas principi 1x gadā Atalgojuma politikas principi
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1x gadā SIA „Ludzas medicīnas centrs” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
Neauditēti starpperiodu pārskati 1 x pārskata periodā (3, 6, 9 un 12 mēnešos)  

2018. gada darbības pārskati:

2019. gada darbības pārskati:

Auditēts gada pārskats 1x gadā

Kapitālsabiedrības 2014.gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Kapitālsabiedrības 2015.gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Kapitālsabiedrības 2016.gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Kapitālsabiedrības 2017.gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Kapitālsabiedrības 2018.gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Kapitālsabiedrības 2019.gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs” ir divi dalībnieki:
(1) Latvijas Republikas Veselības ministrija, reģistrācijas Nr. 90001474921, adrese - Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011, kas pārstāv 4 242 680 kapitāla daļas (ieguldījums sastāda 58% no kopējā kapitāla);
(2) Ludzas novada pašvaldība, reģistr

ācijas Nr. 90000017453, adrese - Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, kas pārstāv 3 079 042 kapitāla daļas (ieguldījums sastāda 42% no kopējā kapitāla).

SIA "Ludzas medicīnas centrs" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi

Struktūras shēma

Pakļautības shēma

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi Kapitālsabiedrības saņemtie ziedojumi (šobrīd nav)
Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi

Iepirkumi

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/