Publishable information
Likumā noteiktā publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Informāciju saturošs dokuments
Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi pastāvīgi Vispārējie stratēģiskie mērķi
Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem pastāvīgi Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem
Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti 1 x gadā, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas

Finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti 2017-2020

Finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti 2021. gadā;

Finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti 2022. gadā;

Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā 1x gadā, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas

Veiktās iemaksas 2015-2020

Veiktās iemaksas 2021. gadā

Veiktās iemaksas 2022. gadā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojums 1x gadā, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas

Pārskats par līdzekļu izlietojumu 2014-2020

2021. gada pārskats par līdzekļu izlietojumu

2022. gada pārskats par līdzekļu izlietojumu

Kapitālsabiedrības izstrādātie zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskati par 3, 6 un 9 mēnešiem un gada pārskati 1x pārskata periodā (2 mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām) (3, 6, 9 un 12 (gada) mēnešos)

Darbības pārskati 2018-2020

2021.gada darbības pārskati

2022.gada darbības pārskati:

2023. gada darbības pārskati:

Starpperiodu vadības ziņojumi 1 x pārskata periodā (2 mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām)(3, 6, 9 un 12 (gada) mēnešos)

2020. gada starpperiodu vadības ziņojumi:

2021. gada starpperiodu vadības ziņojumi:

2022. gada starpperiodu vadības ziņojumi:

2023. gada starpperiodu vadības ziņojumi:

Paziņojums par vadības atbildību pastāvīgi Paziņojums par vadības atbildību
Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats 1 x gadā (5 mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām)

Kapitālsabiedrības gada pārskati 2016-2020

Kapitālsabiedrības 2021. gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Kapitālsabiedrības 2022. gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Kapitālsabiedrības 2023. gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Informācija par īpašuma struktūru pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot mēneša laikā pēc izmaiņu veikšanas

Informācija par īpašuma struktūru

Līdzdalība citās sabiedrībās pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot mēneša laikā pēc notikuma SIA "Ludzas medicīnas centrs"nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās
Informācija par organizatorisko struktūru pastāvīgi

Struktūras shēma

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem pastāvīgi

2020. gads

Informācija par iepirkumiem pastāvīgi

Iepirkumi

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ 

Kapitālsabiedrības statūti pastāvīgi Statūti
Valdes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments, kas regulē tās darbību pastāvīgi Valdes reglaments
Informācija par kapitālsabiedrības valdi pastāvīgi

Valde

Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem pastāvīgi

2020. gads

2021. gads

2022. gads

2023. gads

Paziņojums_07_03_2024

Paziņojums_07_03_2024(precizējums)

Protokols Nr.01-27.2.14/1

Paziņojums_02_05_2024

Paziņojums_02_05_2024_precizējums

Protokols Nr. 01-27.2.14/2024/2

Atalgojuma politikas principi un informācija par katra valdes locekļa atalgojumu 1 x gadā

Atalgojuma politikas principi

Valdes atalgojums

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1 x gadā SIA „Ludzas medicīnas centrs” neveic ziedošanu (dāvināšanu)

Par informācijas publiskošanu kapitālsabiedrībā atbildīgā persona ir valdes loceklis Juris Atstupens

PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA

saskaņā ar 17.10.2017. MK noteikumiem nr. 630 9. punktu

Likumā noteiktā publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Informāciju saturošs dokuments
Informācija par gada laikā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai 1 x gadā, ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc gada pārskata apstiprināšanas

Informācija par SIA “Ludzas medicīnas centrs” veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai 2022. gadā (publicējama saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 630  “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 9. punktu):

Pretkorupcijas plāns 1 x 3 gados SIA "Ludzas medicīnas centrs" pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.-2023. gadam

Par informācijas publiskošanu kapitālsabiedrībā atbildīgā persona ir juriste Irina Aļošina