No pacientu iemaksas atbrīvotās pacientu kategorijas

Veselēbas aprūpes finansēšanas likums 17.12.2017. likums / LV, 259, 31.12.2017. Panta redakcija: 01.01.2021. - 31.12.2021.

Iedzīvotāju kategorijas, kuras ir atbrīvotas no pacienta iemaksas:

 1. bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 2. grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 70 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
 3. politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
 4. personas, kuras slimo ar tuberkulozi, un personas, kurām veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
 5. psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 6. personas, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 7. personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Ministru kabineta noteikto infekcijas slimību gadījumos;
 8. personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde;
 9. personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
 10. personas, kurām ģimenes ārsts veic vispārējo veselības pārbaudi un imūnprofilaksi atbilstoši vakcinācijas kalendāram, kā arī veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus valsts organizētā vēža skrīninga ietvaros;
 11. personas, kurām vakcinācijas kalendāra ietvaros veic vakcināciju, stinguma krampju neatliekamo profilaksi, pēcekspozīcijas imunizāciju pret trakumsērgu, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 12. personas, kuras saņem ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 13. orgānu donori;
 14. personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo aprūpi stacionārajā ārstniecības iestādē Ministru kabineta noteiktajā apjomā, kā arī paliatīvo aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;
 15. personas, kurām ir noteikta I grupas invaliditāte;
 16. personas, kurām ir noteikta II grupas invaliditāte;
 17. trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 18. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 19. patvēruma meklētāji.

(3) Šā panta otrā daļa neattiecas uz maksājumu par ambulatorajai ārstēšanai paredzētajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību.

(4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā pacients veic līdzmaksājumu par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, līdzmaksājuma apmēru, kā arī līdzmaksājumu kopsummu par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.12.2020, likumu, kas stājas spēkā 01.01.2021. Otrās daļas 16. punkts stājas spēkā 01.01.2022. Sk. Pārejas noteikumu 4. punktu)