Iepirkumi

23.10.2018.

SIA "Ludzas medicīnas centrs", reģ. Nr.40003258973, Raiņa iela 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 izsludina iepirkumu "Pārtikas produktu piegāde" ID Nr.LMC 2018/4, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim darbdienās no 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 17:00, līdz 2018. gada 06. novembrim, plkst.09:00, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701.

NOLIKUMS

Nolikuma pielikumi

SIA “Ludzas medicīnas centrs” iepirkuma komisija informē, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un atklāta konkursa „Pārtikas produktu piegāde SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām” ID Nr.LMC 2018/4 nolikumu, tika veikta iesniegto piedāvājumu iepirkumam atklātā konkursā „Pārtikas produktu piegāde SIA „Ludzas medicīnas centrs” vajadzībām” ID Nr.LMC 2018/4 vērtēšana.

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 4.1.punktu, piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kurš pilnībā atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām.

Apkopojot rezultātus, 2018. gada 4.decembrī iepirkuma komisija nolēma (lēmumu Nr.2018/4/4) par iepirkuma uzvarētāju katrā no iepirkuma daļām atzīt sekojošus pretendentus:

1.daļā „Maize un svaigi mīklas izstrādājumi” akciju sabiedrību „Latvijas maiznieks” (reģ. nr.40003034051, Mazā Viļņas iela 9, Daugavpils) par piedāvāto līgumcenu 3910,00 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti desmit euro 00 centi) bez PVN;

2.daļā „Piens un piena produkti” akciju sabiedrību „Latgales piens” (reģ. nr.41503028291, Muitas iela 3-p, Daugavpils) par piedāvāto līgumcenu 7856,70 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši euro un septiņdesmit centi) bez PVN;

3.daļā „Putnu gaļa” sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Bajards” (reģ. nr. Nr.40103308414, Skolas iela 61-43, Jūrmala) par piedāvāto līgumcenu 1310,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti desmit euro 00 centi) bez PVN;

4.daļā „Gaļas produkti” sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kurzemes gaļsaimnieks” (reģ. nr. Nr.42103022606, „Pūpoli”, Virgas pagasts, Priekules novads) par piedāvāto līgumcenu 1713,60 EUR (viens tūkstotis septiņi simti trīspadsmit euro un sešdesmit centi) bez PVN;

5.daļā „Apstrādātas un ilglaicīgai glabāšanai paredzētās zivis, zivju produkti” sabiedrību ar ierobežotu atbildību „KABULETI FRUIT” (reģ. nr. Nr.40003959814, Lubānas iela 82, Rīga) par piedāvāto līgumcenu 1268,70 EUR (viens tūkstotis divi simti sešdesmit astoņi euro un septiņdesmit centi) bez PVN;

6.daļā „Kartupeļi” sabiedrību ar ierobežotu atbildību „LAKI FRUIT” (reģ. nr. Nr.40003669241, Lubānas iela 82, Rīga) par piedāvāto līgumcenu 1600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro 00 centi) bez PVN;

7.daļā „Augļi un dārzeņi” sabiedrību ar ierobežotu atbildību „LAKI FRUIT” (reģ. nr. Nr.40003669241, Lubānas iela 82, Rīga) par piedāvāto līgumcenu 2445,40 EUR (divi tūkstoši četri simti četrdesmit pieci euro un četrdesmit centi) bez PVN;

8.daļā „Dzīvnieku un augu tauki, augu eļļa sabiedrību ar ierobežotu atbildību „KABULETI FRUIT” (reģ. nr. Nr.40003959814, Lubānas iela 82, Rīga) par piedāvāto līgumcenu 488,30 EUR (četri simti astoņdesmit astoņi euro un trīsdesmit centi) bez PVN.

Pārējie pretendentu piedāvājumi no pieteiktajām iepirkuma daļām nav saimnieciski visizdevīgākie piedāvājumi (vērtēšanā nesaņēma lielāko punktu skaitu) saskaņā ar iepirkuma nolikuma 4.1.panta prasībām.

PIEŅEMTAIS LĒMUMS

ATKĀRTOTI PIEŅEMTAIS LĒMUMS

 

06.06.2018.

SIA "Ludzas medicīnas centrs", reģ. Nr.40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 izsludina iepirkumu "Ugunsdrošības nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas remonts" ID Nr.LMC 2018/3, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim darbdienās no 8:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 17:00, līdz 2018. gada 18. jūnijam, plkst.10:00, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701.

 

Nolikums 2018 3

Nolikuma pielikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu:

SIA "Ludzas medicīnas centrs", reģistrācijas Nr.40003258973, juridiskā adrese: Raiņa iela 43, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā "Ugunsdrošības nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas remonts" identifikācijas Nr. LMC 2018/3.

Nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības par ugunsdrošības nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas remontu ar Ludzas pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību, reģistrācijas Nr.40008065560, juridiskā adrese: Skolas iela 39, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 par piedāvāto līgumcenu 19724,83 EUR (deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit četri euro un astoņdesmit trīs centi).

Tiesības iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem:

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta pirmo daļu persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas šis likums, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga iesniegt iesniegumu par kandidātu vai pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 2. punktu iesniegumu par šā panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem (izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumus) Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanai šādā termiņā: 15 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu.

 

26.03.2018.

SIA "Ludzas medicīnas centrs", reģ. Nr.40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 izsludina iepirkumu "Pārtikas produktu piegāde" ID Nr. LMC 2018/2, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim darbdienās no 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, līdz 2018. gada 10.aprīlimplkst. 09:00, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701.

Nolikums 2018_2

26.03.2018.

SIA "Ludzas medicīnas centrs", reģ. Nr.40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 izsludina atklātu konkursu "Medikamentu piegāde" ID Nr. LMC 2018/1, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Nolikums 2018_1

Nolikumam pievienotais pielikums Nr.2

05.07.2018.

Paziņojums par pieņemto lēmumu:

SIA "Ludzas medicīnas centrs", reģistrācijas Nr.40003258973, juridiskā adrese: Raiņa iela 43, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā "Medikamentu piegāde" identifikācijas Nr. LMC 2018/1.

Nolemts izbeigt atklāta konkursa „Medikamentu piegāde ” ID Nr. LMC 2018/1 154. pozīciju "Ampicillinum Sulbactam", 170.pozīciju "Immunoglobulinum humanum anti-D", 182. pozīciju „ Rocuronii bromidum”, 189. pozīciju „ Procaini hydrochloridum”, 214. pozīciju „ Diazepamum/cyclobarbitalum”, bez rezultāta, jo nav neviena pretendenta iesniegta piedāvājuma minētajās pozīcijās.

Nolemts slēgt vispārīgo vienošanos par medikamentu piegādi ar:

- SIA „MAGNUM MEDICAL” (reģ. Nr. 40003060393, Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021) -33104,39 EUR; 

-SIA „BRIZ” (reģ. Nr. 50003027371, Rasas iela 5, Rīga, LV-1057) - 3396,79 EUR; 

-AS „Olainfarm” (reģ. Nr. 40003007246, Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114) - 1058,90EUR;

- SIA „Tamro” (reģ. Nr. 40003133428, Stopiņu nov., Dreiliņi, Noliktavu iela 5, LV-2130) - 2256,29 EUR; 

-SIA „UNIFARMA” (reģ. Nr. 40003472521, Vangažu iela 23, Rīga, LV-1024) - 12464,60 EUR; 

-SIA „Medelens+” (reģ. Nr. 40103858299, Rīga, Pudiķa iela 12, LV-1006) - 308,09 EUR; 

-SIA “Oribalt Rīga” (reģ. Nr. 50003199991, Rīga, Dzelzavas iela 120M, LV-1021) - 11368,35 EUR; 

-SIA „B.BRAUN MEDICAL” (reģ. Nr. 40003277955, ūdeļu iela 16, Rīga, LV-1064) - 12201,60 EUR; 

-SIA „ELPIS” (reģ. Nr. 40103114438, Rīga, Rāmuļu iela 15, LV-1005) - 2625,40 EUR; 

-AS „Recipe Plus” (reģ. Nr. 40003234547, Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004) - 20059,66 EUR; 

-AS „Grindeks” (reģ. Nr. 40008099020, Rīga, Krustpils iela 53, LV-1057) - 2303,80 EUR;

-SIA farmaceitiskā firma “ANISS” (reģ. Nr. 40103098468, Rīga, Ulbrokas iela 19A, LV-1021) - 366.00 EUR  Publisko iepirkumu likuma 56.pantā noteiktajā kārtībā.

Kopējā iepirkuma summa: 101513.87 EUR.

Tiesības iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem:

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta pirmo daļu persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas šis likums, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga iesniegt iesniegumu par kandidātu vai pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 2. punktu iesniegumu par šā panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem (izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumus) Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanai šādā termiņā: 15 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu.

06.12.2017.

Paziņojums par iepirkumu

  SIA „Ludzas medicīnas centrs”, reģ. Nr. 40003258973, Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, izsludina atklātu konkursu  "Ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde SIA "Ludzas medicīnas centrs" vajadzībām" (ID Nr. LMC 2017/5) atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām. 

Nolikums - Ultrasonogrāfa iekārtas iegāde LMC 2017 5.docx

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par iepirkuma "Ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde SIA "Ludzas medicīnas centrs" vajadzībām (ID Nr.2017/5)" nolikumu

18.12.2017. jautājumi un atbildes.docx

Paziņojums par pieņemto lēmumu:

SIA "Ludzas medicīnas centrs", reģistrācijas Nr.40003258973, juridiskā adrese: Raiņa iela 43, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā "Ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde SIA "Ludzas medicīnas centrs" vajadzībām" identifikācijas Nr. LMC 2017/5.

Nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības par ultrasonogrāfijas iekārtas iegādi SIA "Ludzas medicīnas centrs" vajadzībām ar UAB GRAINA Latvia - filiāle, reģistrācijas Nr.40203082942, juridiskā adrese: Ernestīnes iela 12, Rīga, LV-1046 par piedāvāto līgumcenu 77 231,40 EUR (septiņdesmit septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmit viens euro un četrdesmit centi).

Tiesības iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem:

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta pirmo daļu persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas šis likums, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga iesniegt iesniegumu par kandidātu vai pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. punktu iesniegumu par šā panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem (izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumus) Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanai šādā termiņā: 10 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski.

Ziņojums

Līgums