Publiskojamā informācija
Likumā noteiktā publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Informāciju saturošs dokuments
Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi pastāvīgi Vispārējie stratēģiskie mērķi
Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem pastāvīgi Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem
Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti 1 x gadā, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas

Finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti 2017. gadā;

Finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti 2018. gadā;

Finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti 2019. gadā;

Finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti 2020. gadā;

Finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti 2021. gadā;

Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā 1x gadā, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas

Veiktās iemaksas 2015. gadā

Veiktās iemaksas 2016. gadā

Veiktās iemaksas 2017. gadā

Veiktās iemaksas 2018. gadā

Veiktās iemaksas 2019. gadā

Veiktās iemaksas 2020. gadā

Veiktās iemaksas 2021. gadā

Veiktās iemaksas 2022. gadā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojums 1x gadā, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas

2014. gada pārskats par līdzekļu izlietojumu

2015. gada pārskats par līdzekļu izlietojumu

2016. gada pārskats par līdzekļu izlietojumu

2017. gada pārskats par līdzekļu izlietojumu

2018. gada pārskats par līdzekļu izlietojumu

2019. gada pārskats par līdzekļu izlietojumu

2020. gada pārskats par līdzekļu izlietojumu

2021. gada pārskats par līdzekļu izlietojumu

Kapitālsabiedrības izstrādātie zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskati par 3, 6 un 9 mēnešiem un gada pārskati 1x pārskata periodā (2 mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām) (3, 6, 9 un 12 (gada) mēnešos)

2018. gada darbības pārskati:

2019. gada darbības pārskati:

2020. gada darbības pārskati:

2021.gada darbības pārskati

2022.gada darbības pārskati:

Starpperiodu vadības ziņojumi 1 x pārskata periodā (2 mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām)(3, 6, 9 un 12 (gada) mēnešos)

2020. gada starpperiodu vadības ziņojumi:

2021. gada starpperiodu vadības ziņojumi:

Paziņojums par vadības atbildību pastāvīgi Paziņojums par vadības atbildību
Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats 1 x gadā (5 mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām)

Kapitālsabiedrības 2016.gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Kapitālsabiedrības 2017.gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Kapitālsabiedrības 2018.gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Kapitālsabiedrības 2019.gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Kapitālsabiedrības 2020.gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Kapitālsabiedrības 2021. gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Kapitālsabiedrības 2022. gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Informācija par īpašuma struktūru pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot mēneša laikā pēc izmaiņu veikšanas

Informācija par īpašuma struktūru

Līdzdalība citās sabiedrībās pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot mēneša laikā pēc notikuma SIA "Ludzas medicīnas centrs"nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās
Informācija par organizatorisko struktūru pastāvīgi

Struktūras shēma

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem pastāvīgi

2020. gads

Informācija par iepirkumiem pastāvīgi

Iepirkumi

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ 

Kapitālsabiedrības statūti pastāvīgi Statūti
Valdes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments, kas regulē tās darbību pastāvīgi Valdes reglaments
Informācija par kapitālsabiedrības valdi pastāvīgi

Valde

Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem pastāvīgi

2020. gads

2021. gads

2022. gads

Paziņojums 01_03_2023

Protokols Nr. 01-27.2.14/1

Paziņojums_08_05_2023

Atalgojuma politikas principi un informācija par katra valdes locekļa atalgojumu 1 x gadā

Atalgojuma politikas principi

Valdes atalgojums

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1 x gadā SIA „Ludzas medicīnas centrs” neveic ziedošanu (dāvināšanu)

Par informācijas publiskošanu kapitālsabiedrībā atbildīgā persona ir valdes loceklis Juris Atstupens

PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA

saskaņā ar 17.10.2017. MK noteikumiem nr. 630 9. punktu

Likumā noteiktā publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Informāciju saturošs dokuments
Informācija par gada laikā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai 1 x gadā, ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc gada pārskata apstiprināšanas Informācija par gada laikā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai
Pretkorupcijas plāns 1 x 3 gados SIA "Ludzas medicīnas centrs" pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.-2023. gadam

Par informācijas publiskošanu kapitālsabiedrībā atbildīgā persona ir juriste Irina Aļošina